Zdravotní pojištění: za koho jej platí stát a kdo si jej musí platit sám, i když nepracuje


V České republice máme 5 zákonných pojištění, které jsou povinné pro všechny nebo pro vybranou skupinu osob. Jedním z nich je zákonné zdravotní pojištění povinné pro všechny občany České republiky. Díky systému zákonného zdravotního pojištění mají lidé v ČR hrazenou základní zdravotní péči.

Co je zdravotní pojištění a k čemu slouží

Zdravotní pojištění je nařízeno zákonem a musí jej mít všechny osoby s trvalým pobytem v ČR bez ohledu na věk, pohlaví, státní občanství, zaměstnání apod. Zákonná povinnost zdravotního pojištění vzniká narozením pojištěnce a končí jeho úmrtím.

Zdravotní pojištění povinné v ČR musí platit rovněž cizinci bez trvalého pobytu, kteří pracují ve společnosti sídlící na území ČR. Jeho povinnost na rozdíl od občana ČR začíná vznikem zaměstnaneckého poměru a zaniká jeho ukončením čí ztrátou.

Volba a změna zdravotní pojišťovny v ČR

Zákon sice nařizuje povinnost sjednání a placení zdravotního pojištění, ale neurčuje žádnou konkrétní pojišťovnu. Občan ČR, případně cizinec zaměstnaný v ČR, si může vybrat, u které pojišťovny si zákonné zdravotní pojištění sjedná. U nezletilých dětí rozhodují rodiče. Zdravotní pojišťovnu lze změnit vždy jednou za 12 měsíců k 1. lednu nebo k 1. červenci.

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny

Zdravotní pojišťovny přitom rozlišují 4 skupiny plátců – státní pojištěnec, zaměstnanci, OSVČ a OBZP:

 1. Státní pojištěnec – pojištění platí stát,
 2. Zaměstnanci – zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel,
 3. OSVČ – drobní podnikatelé si zdravotní pojištění hradí sami prostřednictvím pravidelných měsíčních záloh, jejíž minimální výši každý rok stanovuje stát,
 4. OBZP – do této skupiny spadají všechny osoby, které nespadají ani do jedné ze skupiny a pojištění za ně neplatí ani stát.

Za koho zdravotní pojištění zaplatí stát:

 • nezaopatřené děti do 18 let a nevýdělečně činné děti do 26 let,
 • osoby pobírající starobní důchod,
 • ženy na mateřské nebo rodičovské,
 • osoby pečující o dítě do 7 let nebo dvě děti a více do 15 let,
 • osoby pobírající rodičovský příspěvek,
 • nezaměstnané osoby vedené na úřadu práce,
 • osoby pobírající dávky sociální péče,
 • osoby bezmocné a osoby, které o ně pečují,
 • osoby pečující o vážně zdravotně postižené děti nebo bezmocné rodinné příslušníky starší 80 let,
 • osoby ve výkonu vojenské služby, civilní služby či osoby povolané k vojenskému cvičení,
 • osoby ve vazbě či výkonu trestu,
 • mladiství ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
 • osoby, které nesplňují podmínky pro starobní důchod (neodpracované roky, žádný příjem),
 • osoby s trvalým pobytem na území ČR pobírající dávky nemocenského pojištěním, za které neplatí pojištění zaměstnavatel, ani stát a nejsou OSVČ.

Zdravotní pojištění musí platit také osoby bez příjmů

Zdravotní pojištění je ze zákona povinné pro všechny osoby s trvalým pobyt v ČR, ať už má stabilní příjem či nikoliv. Je tedy povinné i pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), kteří nespadají ani do kategorie státních pojištěnců.

Nejčastěji se jedná osoby v domácnosti bez příjmů, které nepečují o žádné děti ani starší osoby, o studenty starší 26 let rovněž bez stálého příjmu, osoby, které byly vyřazené z evidence úřadu práce nebo osoby s pasivními příjmy (např. mají příjmy z pronájmu nemovitosti).

Povinnost platby a výše pojistného je přitom stejná pro všechny a vliv na ni nemá dobrá ani špatná životní situace. Výše pojistného pro OBZP činí 13,5 % z minimální mzdy. Zdravotní pojišťovny si platby hlídají a v případě neplacení pojištění automaticky nabíhá sankce za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Vzniklé pohledávky zdravotní pojišťovny velmi důsledně vymáhají.


Podobné recenze