Trvalý pobyt dlužníka a jeho význam v exekuci


Jaký má vliv v rámci exekuce trvalý pobyt dlužníka? Může Váš navštívit soudní exekutor, i když je Váš syn či přítel nahlášen na ohlašovně obecního úřadu, a proto již nemá trvalý pobyt u Vás doma? Na to vše si pečlivě odpovíme v následujících odstavcích.

Základní mýlka obyvatelstva ohledně exekucí je taková, že soudní exekutor, potažmo vykonavatel soudního exekutora, může provést úkony jako terénní šetření či soupis movitých věcí, pouze na místě, kde má povinný nebo jeho manželka (za předpokladu vzniku dluhu za trvání manželství) hlášen trvalý pobyt. Ovšem situace je u chronických dlužníků taková, že pobyt je evidován na ohlašovně obecního úřadu, kde již z povahy věci nemohou mít své movité věci (zřejmě je zcela logické, že na ohlašovně velkých měst nepobývá tisíce lidí na postelích po chodbách). Proto soudní exekutor po dlužníkovi pátrá a hledá jej.

living-room-162674_1280

Zpravidla před započetím soupisu movitých věcí provádí tzv. terénní šetření, tedy ověřuje pobyt povinného u sousedů, známých atd. Dále se již řídí dle ust. § 326 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění: „Soud v bytě (sídle, místu podnikání) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej mimo dražbu. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti.“ Jak lze jasně vidět, stěžejní částí celého paragrafu, je odstavec o umístění movitých věcí povinného. Tedy pokud vykonavatel soudního exekutor dohledá movité věci povinného (zpravidla věci osobní povahy- oblečení, hygienické potřeby, ale i účtenky, osobní doklady či výpisy z účtů), je zcela zřejmé, že povinný na místě pobývá, a proto je dán zákonný předpoklad pro provedení soupisu movitých věcí. Ostatní účastníci jsou poučeni o možnosti podání návrhu na vyškrtnutí movitých věcí dle ust. § 68 exekučního řádu (podrobněji v dalším článku).

Proto je naprosto zbytečné se ohrazovat skutečností, že povinný nemá na místě trvalé bydliště, proto tam vykonavatelé nemají co pohledávat a taktéž nemají sepisovat movité věci či je dokonce odvážet. Je nutno podotknout, že terénní šetření vykonavatelů je opravdu důkladné, jelikož při nesprávném úkonu (povinný na místě skutečně nebydlí, ani nemá movité věci) se vystavuje možnosti trestního stíhání či kárného řízení k návrhu ministra spravedlnosti. Jedinou možnosti, jak se do této situace nedostat, je samozřejmě řádně plnit své závazky či komunikovat s věřitelem, aby jste se do problémů nedostali nejen vy, ale i Vaši blízcí.


Trvalý pobyt dlužníka a jeho význam v exekuci
4.8 (95%) 4

Podobné recenze