Srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení


Rok 2014 se sebou přivádí i nové podmínky v rámci exekučních srážek ze mzdy. Jak vysoká je nově nezabavitelná částka a kolik musí pro zaměstnance zůstat po exekučních srážkách. To se dozvíte v následujícím článku. Dle postupu v rámci občanského soudního řádu se exekuční srážky provádějí zásadně z čisté mzdy, do které lze započít i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru (u koho zkrátka dostává mzdu).

Důležité je připomenout, že se naopak nezapočítávají náhrady spojení s pracovním výkonem, např. stravné, výdaje za ubytování. Náhrady za cesty k návštěvě u rodiny a náhrada za další nezbytné výdaje. Povinnému (ten, který dluží) ovšem vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná (nepoužitelná) částka. Pro rok 2014 činí nezabavitelná částka dlužníka 6.188,67. Současně na každou osobu, která je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ½ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, což je částka ve výši 1.547,17 Kč. Částka, na kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9.283,-Kč.

Rovněž se s novou úpravou mění i výše nezabavitelných částek. Povinný má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Dle občanského soudního řádu se tak na manžela povinného započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

EU_27_Gender_Pay_Gap.001

Dále nesmíme zapomenout ani na změny u přehledu tzv. přednostních pohledávek. Dle ust. § 279 občanského soudního řádu jsou přednostními pohledávkami- pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdravá, pohledávky náhrady újmy, způsobenými trestnými činy, pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění, dále i pohledávky pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvky na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti, pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění a pohledávky náhrady mzdy.

Změn v rámci nové úpravy je poměrně, hlavním stavebním kamenem je ale vydání exekučního příkazu přikázáním srážek ze mzdy povinného (resp. manžela povinného), kdy Váš zaměstnavatele zablokuje poměrnou část mzdy, tak jak je uvedeno výše. Následně dané částky deponuje na svém bankovním účtu, a to až do doby nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce (popř. vyrozumění o vyznačení doložky provedení exekuce vzhledem k vydanému pověření soudního exekutora). Poté zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy až do úplného uspokojení pohledávky oprávněného včetně nákladů exekuce.

Na závěr je nutné připomenout, že soudní exekutor může dle ust. § 58 odst. 3 exekučního řádu, zvolit způsob provedení exekuce, tedy nechat zablokovat Váš účet, nemovitosti či jiné pohledávky. V první řadě je tak nutné kontaktovat exekutorský úřad s návrhem řešení a začít svůj závazek okamžitě hradit.


Podobné recenze