Sociální pojištění: Jak se vyhnout placení penále v případě dluhu u SSZ


Někteří lidé si sociální pojištění a dobrovolné důchodové pojištění platí sami. Pokud tak nečiní, u správy sociálního zabezpečení (SSZ) se jim hromadí dluh, který vedle dlužné částky zahrnuje ještě penále, což je pokuta za neplnění povinnosti. Jak vysoké takové penále může být a lze se jeho placení vyhnout?

Problematikou sociálního a důchodového pojištění se zabývá zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na rozdíl od povinného zdravotního pojištění není sociální pojištění povinné pro každého občana ČR. Správou a kontrolou sociálního pojištění je pověřena Státní správa sociálního zabezpečení (SSSZ), přesněji příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

Dluh na sociálním pojištění se netýká pouze OSVČ

Sociální pojištění si platí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby, které se dobrovolně důchodově pojistili. 

Výše pojistného, respektive záloha na pojistné, pro OSVČ je počítána z celkového ročního příjmu. Ostatní skupiny lidí s povinností platit si sami sociální nebo dobrovolné důchodové pojištění hradí minimální částku, kterou vláda stanovuje každý rok nově.

Dluh na sociálním pojištění vzniká tehdy, kdy účastník:

  • stanovenou zálohu neplatí vůbec,
  • platí méně, než mu byla záloha vypočítána,
  • stanovenou zálohu neplatí včas.

Jak se počítá na sociálním pojištění

Ke vzniklému dluhu na sociálním pojištění je připočítáváno penále, což je určitá procentuální částka ze vzniklého dluhu. Jedná se tedy o sankci za nesplnění povinnosti. Dlužník by měl na příslušném úřadu OSSZ uhradit celý dluh včetně penále. Pokud dluh neuhradí, penále dál narůstá a to každý den.

Penále může být standardní nebo snížené:

  • Standardní činí 0,05 % z dlužné částky za každý den po dobu trvání dluhu. 
  • Snížení penále činí 0,025 % z dlužné částky za každý den po dobu trvání dluhu. Na sníženou sazbu má nárok dlužník, který dluh splácí prostřednictvím splátkového kalendáře.

Penále se však nepočítá z částky náhrady mzdy, o níž bylo sociální pojištění kráceno. Platí to ke dni vykonatelnosti platebního výměru, který nařizuje dlužníkovi uhradit dluh.

Kdo, kdy a za jakých podmínek nemusí platit penále

Kdy se penále u dluhu na sociálním pojištění neplatí? 

  • Penále nikdy neplatí osoby, které se přihlásily k dobrovolnému důchodovému pojištění. 
  • Záloha na pojistném nebyla zaplacena v kalendářním měsíci, za který měla být řádně uhrazena, ale účastník ji v plné výši uhradil do konce následujícího kalendářního měsíce.
  • Penále na sociálním pojištění se neplatí ode dne promlčení vzniklé pohledávky, za dobu, kdy dluh na pojistném vstoupil do likvidace, nebo za dobu probíhajícího insolvenčního řízení, o němž rozhodl soud. Výjimku představuje insolvenční řízení ukončené například z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu pro vady či bezdůvodnost.
  • Penále se nehradí ani za dobu následující po vydání platebního výměru před jeho vykonatelností, pokud dlužník dluh zaplatí do této doby.
  • OSVČ nenaskakuje penále na sociálním pojištění v době přerušené živnosti. 

Kdy a jak podat žádost o prominutí penále

Osoby, který dluží na sociálním pojištění, mohou požádat o prominutí penále a to buď v plné nebo částečné výši. Dlužné pojistné však uhradit musí. Penále je možné prominout dlužníkům, kteří se nenachází v likvidaci či insolvenčním řízení, a řádně splácí dlužné pojistné až do doby vydání rozhodnutí OSSZ o prominutí penále.

Součástí žádosti o prominutí penále je čestné prohlášení dlužníka. Oboje je nutno podat na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. V případě zamítnuté žádosti lze novou žádost podat až po dalších 60 dnech od doručení rozhodnutí OSSZ.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *