Smlouva o půjčce – vzor


Smlouva o zápůjčce se v mnoha rysech podobá smlouvě o půjčce, která byla používána do konce roku 2013. Společně se změnou terminologie dle nového občanského zákoníku však došlo k několika drobným úpravám. Mezi ty patří zvláště nové označení smluvních stran, kterými se v tomto případě tedy stávají zapůjčitel spolu s vydlužitelem.

Zápůjčka je rovněž reálným právním vztahem. Vzniká až okamžikem faktického převzetí předmětu zápůjčky, kterým ovšem rozumíme třeba i převedení finančních prostředků na bankovní účet. A jaké má vlastně smlouva o zápůjčce náležitosti? Pojďme si je společně projít.

Smlouva ke stažení zdarma (Word formát .doc)

Co musí smlouva o zápůjčce obsahovat?

Smlouva o zápůjčce obsahuje…

  • Uvedení zákona, kterým se dokument řídí. V našem případě je to tedy ust. § 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
  • Označení smluvních stran, tedy zapůjčitele a vydlužitele. U každé ze smluvních stran musí být samozřejmě uvedeno jméno a příjmení, bydliště a datum narození. Případně je vhodné doplnit i IČ a název firmy.
  • Předmět zápůjčky, stanovený úrok za zapůjčení. V případě, že se jedná o zápůjčku věci (třeba sekačka na trávu), uvádíme i stav, ve kterém je věc zapůjčena.
  • Splatnost zápůjčky. Pakliže má být zápůjčka peněžní sumy společně s připsaným úrokem navrácena ve splátkách, je třeba rovněž stanovit splátkový kalendář. Každou ze splátek tedy rozepíšeme – ze smlouvy bude znám jejich počet, výše i datum splatnosti. Rovněž musí být uvedeno, na jaký účet bude splátka vždy převedena či zda bude splacena hotově.
  • Informace o zajištění zápůjčky. Zajištění zápůjčky je nepovinnou položkou, každopádně rozhodně není od věci. Jistit je možné například vlastní směnkou, ve které se vydlužitel zavazuje ke splacení.
  • Závěrečná ustanovení, ve kterých jsou uvedeny podmínky odstoupení od smlouvy či pravidla týkající se jakýchkoliv dodatečných změn. Rovněž závěrečná ustanovení obvykle obsahují prohlášení, kterým smluvní strany stvrzují, že se všemi podmínkami smlouvy souhlasí a jednají plně svéprávně, bez jakéhokoli nátlaku.
  • Datum, místo sepsání a podpisy obou smluvních stran.

Smlouva ke stažení zdarma (Word formát .doc)