Smlouva o bezúročné půjčce – vzor


Smlouva o bezúročné zápůjčce je reálným právním vztahem, ve kterém je definován konkrétní závazek mezi zapůjčitelem a vydlužitelem, tedy dřívějším věřitelem a dlužníkem. Změna tohoto názvosloví je jednou z úprav, která byla provedena novým občanským zákoníkem, proto se jí musí smlouvy vystavené v roce 2014 bezpodmínečně řídit. A jaké další parametry má vlastně smlouva o bezúročné zápůjčce a co musí rozhodně obsahovat?

Smlouva ke stažení zdarma (Word formát .doc)

Co musí obsahovat smlouva o bezúročné zápůjčce?

Tato smlouva obsahuje…

  • Zákon, kterým se závazek řídí. V našem případě jde tedy o ust. § 657 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
  • Označení smluvních stran, tedy zapůjčitele (dříve věřitel) a vydlužitele (dříve dlužník). Uvedeno je u každé ze smluvních stran jméno a příjmení, případně název firmy a IČ. Chybět nesmí ani místo bydliště a datum narození.
  • Předmět smlouvy, a to ať už se jedná o věc či peněžní sumu.
  • Oznámení, že je zápůjčka sjednána jako bezúročná. (I když toto oznámení není naprostou nutností, protože to koneckonců z dokumentu vyplyne samo.)
  • Doba splatnosti zápůjčky, případně doba splatnosti jednotlivých splátek. Ve smlouvě má být rovněž stanoven počet splátek a výše každé z nich. Uvádíme i formu splátky – tedy to, zda bude předána hotově či převedena na konkrétní bankovní účet.
  • Zajištění závazku směnkou sice není nutností, ale rozhodně není od věci. Vlastní směnka je vystavena vydlužitelem, a to ve prospěch zapůjčitele, kterému se směnkou zavazujeme ke splacení určité peněžní sumy.
  • Závěrečná ustanovení, ve kterých potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy a bezvýhradně s nimi souhlasíme. Jsou zde vymezeny navíc i podmínky pro odstoupení od smlouvy či úpravu určitých parametrů. V závěrečných ustanoveních rovněž obě smluvní strany prohlašují, že jednají zcela bez nátlaku a svéprávně.
  • Datum, místo a podpis zapůjčitele i vydlužitele.

Smlouva ke stažení zdarma (Word formát .doc)Smlouva o bezúročné půjčce – vzor
1 (20%) 1