Prodej družstevních bytů v rámci exekučního řízení


Na počátku roku 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která se mimo jiné dotkla způsobu vedení exekuce na jiná majetková práva, zejména prodej družstevních bytů. Původní stav byl takový, že při členství zaniklo již samotným vydáním exekučního příkazu bez toho, aby tu byl čas na úhradu pohledávky předtím, než exekuce vstoupila vůbec do fáze provedení.

Jestliže se zamyslíte nad tím, jaká je skutečná hodnota družstevního podílu (s ohledem na tržní hodnotu) oproti hodnotě exekucí vytěžitelného vypořádacího podílu, byl tento způsob provedení exekuce neefektivní jak pro dlužníka, tak pro samotného věřitele. Soudní exekutoři tak vydávali exekuční příkazy zejména proto, aby přiměli dlužníka uhradit nebo využít jiné možnosti podle § 44a odst. 4 exekučního řádu a svá členská práva prodat mimo dražbu za jejich skutečně mnohonásobnou vyšší cenu. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody ze zákona nepodléhá souhlasu orgánu družstva, a proto je lze volně převést.

V ideálním případě vydá soudní exekutor v rámci řízení exekuční příkaz  a následně po vyznačení doložky provedení exekuce v rejstříku zahájených exekucí ustanoví znalce, aby ocenil podíl povinného v bytovém družstvu, se kterým jsou spojena jeho práva a povinnosti. Soudní exekutor si současně vyžádá podklady pro samotnou dražbu, tedy stanovy družstva, nájemní smlouvu a popřípadě další nutné informace. Znalecký posudek je poté podkladem pro vyhotovení usnesení o ceně a taktéž základě pro určení výše nejnižšího podání.

bedroom-405920_1280

Jakmile vydražitel učiní nejvyšší podání a je mu udělen příklep, stává se vlastníkem družstevního bytu (respektive po vyznačení doložky právní moci na daném usnesení). Skutečným vlastníkem bytu je však družstvo, byt v rámci tohoto provedení výkonu není předmětem exekuce a družstvo může s bytem nakládat a disponovat v souladu s platnými právními předpisy. Skutečným předmětem dražby je tak podíl povinného.

Nelze než konstatovat, že nový způsob provedení exekuce je velkým přínosem nejen pro věřitele a dlužníka, ale i pro zájemce, jelikož počet takovýchto bytů v rámci dražby se stále zvyšuje, lokalita i cena je velmi příznivá a v konečném důsledku jsou všichni s výsledkem spokojeni.


Podobné recenze