Postižení obchodního podílu a jeho prodej v exekuci


Je dlužník společníkem ve významné společnosti a nemá se k tomu uhradit Vám závazek? Skrývá se, nemá účty, reálně nepobírá mzdu ani nevlastní žádné zpeněžitelné nemovitostí? Jednou z možností, jak uspokojit pohledávku tak může být prodej obchodního podílu, o kterém si více řekneme v následujícím článku.

Základním předpokladem pro takový prodej obchodního podílu povinného je samozřejmě zápis dané skutečnosti přímo na obchodním rejstříku. Pokud z něj vyplývá, že podíl je skutečně ve vlastnictví povinného, je možné jeho postižení. Vše se následně řídí dle ust. § 320 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění: „Výkon rozhodnutí lze nařídit postižením jiného práva než mzdy, peněžité pohledávky nebo nároku uvedeného v § 299, jde-li o právo, které má majetkovou hodnotu a které není spojeno s osobou povinného a je převoditelné na jiného.“ Soudní exekutor vydá exekuční příkaz postihující obchodní podíl povinného, rozhodnutí zašle oprávněnému, povinnému, společnosti, kde povinný obchodní podíl vlastní, a taktéž na příslušný soud, jenž vede evidenci obchodního rejstříku. Již tomu může být první impulz pro dlužníka, že se skutečně začíná něco dít, popřípadě na něj započne vyvíjet tlak společnost, kde je podíl evidován. Mohou mít totiž strach, že obchodní podíl přejde na jinou, naprosto neznámou osobu, která si můžete v rámci společnosti nárokovat své práva, vyplívající ze stanov společnosti. Po právní moci exekučního příkazu soudní exekutor přejde k ustanovení znalce pro ocenění obchodního podílu. Jakmile je zpracován znalecký posudek, je možné vydat usnesení o ceně. Po právní moci usnesení o ceně již nic nebrání tomu, aby se vydala dražební vyhláška pro prodej obchodního podílu.

building-66375_1280

Pokud se skutečně obchodní podíl v rámci konaného dražebního jednání prodá, vydražitel vstupuje plně do práv a povinností předchozího vlastníka. Původní úprava před 1.1.2013 byla v části postižení obchodního podílu značně nerozhodná a neefektivní, jelikož soudní exekutor a věřitel měli právo pouze na vypořádací podíl za obchodní podíl, což v řadě případů znamenalo pouze několik desítek tisíc korun českých. Oproti tomu prodej cenného obchodního podílu v rámci úspěšné společnosti může znamenat vysokou výtěžnost pro všechny strany, proto se tento institut využívá stále více a více. Není od věci poznamenat, že zejména společnosti s ručeným omezeným vystupují v řadě dalších firem, proto je exekuční příkaz přikázáním prodeje obchodního podílu mnohdy jedinou možností, jak postihnout alespoň nějaký majetek povinného.


Postižení obchodního podílu a jeho prodej v exekuci
4.3 (85%) 4

Podobné recenze