Nepostižitelné movité věci v rámci exekučního řízení


Navštívil Vás vykonavatel soudního exekutora a sebral věci, které si myslíte, že by Vám měli být ponechány? Jak se proti tomu bránit, aby věci zůstaly u Vás doma a nebyly prodány například v dražbě? To vše se dozvíte na následujících řádcích.

Nepostižitelné movité věc jsou vyjmenovány taxativně v rámci ustanovení § 322 občanského soudního řádu, a patří mezi ně:

  1. a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
  2. b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
  3. c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  4. d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
  5. e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

shirts-428627_640

Jak již vidíte, vymezení zejména věcí osobní potřeby je hodně obecné a přesný výklad nám podává až samotná judikatur okresních a krajských soudů. V poslední době se taktéž mluví o zavedení postele či dalších věci, které potřebuje povinný, popřípadě jeho rodinní příslušníci nezbytně k uspokojování základních sociálních potřeb, aby byl dodržen aspoň základní společenský standart. Na mysli tak mají zejména postele, skříně, či jídelní stoly se židlemi. Poměrně velká debata stále panuje ohledně pračky či ledničky, které obecně z povahy věci patří dnes již základům elektroniky, zajišťující aspoň nějaké životní podmínky (čisté prádlo a čerstvé potraviny). Ovšem judikatura zatím nedovodila, že tyto movité věci nepatří mezi nutně nezabavitelné, ale vše odvíjí od konkrétních případů toho daného povinného.

Rovněž je nutné dodat, že je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Tím je mysli typický příklad, kdy povinný je provozovatelem taxi služby, a vykonavatel soudního exekutora mu chce zabavit a následně odvést jeho osobní automobil, který používá k provozu činnosti. Takové jednání je v rozporu s ust. § 322 odst. 3 občanského soudního řádu, a povinnému by měla být movitá věc ponechána na místě. Rozdílný případ by ovšem byl, pokud by povinný měl vozidel kupříkladu pět; v takovém případě je možné ponechat alespoň jedno vozidlo k provozování činnosti a z ostatních prostřednictvím prodeje v rámci dražebního roku uspokojit oprávněného a soudního exekutora.

wedding-rings-260892_640

Poslední politické tendence směřují i vyjmutí movitých věcí, které nepřesahují hodnotu 1 tisíc korun českých, ovšem tento krok se zdá být neefektivní, jelikož i některé movité věci v řádově desítek korun českých mohou mít pro dlužníka nevídanou osobní hodnotu a mohou jej donutit k úhradě celého závazku.

Obecně je tak nutné, aby jste jako dlužník-povinný, užil procesní obranu a podal si návrh na částeční zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu, a domáhal se vyjmutí movitých věcí ze soupisu či jejich vrácení na místo, odkud byli odvezeny.


Podobné recenze