Návrh na vyškrtnutí movitých věcí a jeho náležitosti


Jednoho dne na Váš zvonek zazvoní vykonavatele soudního exekutora a přistoupí k soupisu movitých věcí. Jenže věci, které sepíše, nejsou ve vlastnictví dlužníka, ale jsou Vaše. Jak se účinně bránit a jaké procesní kroky provést, aby se Vám televize či notebook vrátily zpátky? To se dozvíte v následujících řádcích.

Snad úplně na začátku je důležité upozornit, že vykonavatel soudního exekutora může do soupisu movitých věcí pojmout většinu movitých věcí, které se mu na místě úkonu podaří nalézt (samozřejmě kromě nezabavitelných věcí, o kterých ale pojedná v samostatném článku). Už při samotném soupisu můžete vykonavateli překládat doklady o nabytí vlastnictví, a to samozřejmě takové, ze kterých bude naprosto zřejmé, že je věc skutečně Vaše. Na mysli mám faktury a účetní doklady s Vaším jménem či jiné listiny (usnesení o dědictví, ověřená nájemní smlouva s označením movitých věcí). Pokud však při úkonu bude mít vykonavatel za to, že tyto doklady nejsou dostatečné pro prokázání vlastnického práva, může Vás odkázat na podání tzv. návrhu na vyškrtnutí movitých věcí dle ust. § 68 exekučního řádu.

Moravian_Provincial_Diet_-_Assembly_hall_04

Tento návrh může podat pouze třetí osoba, tedy osoba odlišná od povinného (respektive manžela povinného) a musí jej směřovat na adresu soudního exekutora. Lhůta pro podání návrhu na vyškrtnutí movitých věcí je stanovena na 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu movitých věcí dozvěděli. Lhůta je procesní, proto je nutné ji dodržet; v opačném případě bude Váš návrh odmítnut pro opožděnost a Vaše procesní oprava bude spočívat pouze na podání odvolání, ve kterém by jste museli jasně prokázat, že jste skutečně návrh podali ve lhůtě stanovené zákonem podat nemohli (např. hospitalizace v nemocnici apod). V návrhu na vyškrtnutí movitých věcí je nutné označit soudního exekutora, který je pověřen k provedení exekuce; označit, kdo daný návrh podává, v jaké věci a taktéž je vhodné označit podání (jako návrh na vyškrtnutí movitých věcí dle ust. § 68 exekučního řádu). Poté označte celou situaci, tedy kdy byl proveden soupis movitých věcí a můžete již rozvádět, proč by mělo být prokázáno vlastnictví movitých věcí. Ve výroku návrhu je důležité označit, které movité věci mají být tedy ze soupisu vyškrtnuty. Označení věcí by mělo korespondovat dle přílohy k protokolu o soupisu movitých věcí, který je ponecháván na místě soupisu, popřípadě dostatečným slovným označením, tak aby bylo zřejmé, o které movité věci se jedná. Do podání poté přiložíte veškeré možné doklady, které k movitým věcem máte- faktury, účetní doklady, nájemní smlouvy, čestné prohlášení či jiné listiny. Soudní exekutor je povinen o Vašem návrhu rozhodnout do 15 dnů od doručení na adresu soudního exekutora, a to buď vydání usnesení o vyškrtnutí (což znamená, že movité věci už nejsou předmětem exekučního řízení) nebo usnesením o zamítnutí návrhu na vyškrtnutí movitých věcí. Pokud budu Váš návrh zamítnut, nezoufejte, stále máte další procesní obranu, a to v podobě podání vylučovací žaloby dle ust. § 267 občanského soudního řádu.

Žalobu je nutné podat přímo na příslušný okresní soud, kdy žalobce je navrhovatel (vlastník movitých věcí) a žalovaný je oprávněný (ten, který vede řízení- nikoliv SOUDNÍ EXEKUTOR!). Zatímco u návrhu na vyškrtnutí movitých věcí není možné jednání, k projednání vylučovací žaloby je možné vyzvat svědky, aby prokázali, že movité věci jsou skutečně třetí osoby.

Při podání všech návrhů je nutné mít na mysli, že soudní exekutor je instituce, a proto rozhoduje v podstatě jako soud. Vždy je nutné řádně reagovat na jeho výzvy a zejména dodržovat zákonné lhůty, jinak se svými věcmi můžete navždy rozloučit- mohou být totiž po uplynutí lhůt prodány v rámci dražebního jednání..


Podobné recenze