Kdy má zaměstnanec nárok na zkrácený úvazek?


Za určitých podmínek smí zaměstnanec požádat o změnu plného pracovního úvazku na zkrácený a zaměstnavatel je povinen jeho žádosti vyhovět. Tento nárok však smí využít pouze tři vybrané skupiny zaměstnanců.

 Obliba zkráceného úvazku narůstá a zájem o něj má stále více zaměstnanců. V českých podmínkách to však není ještě tak běžná záležitost, ačkoliv v posledních letech přibylo firem, které práci na zkrácený úvazek nabízí. Málokterý zaměstnanec navíc tuší, že někteří zaměstnanci mají na tento typ pracovního poměru zákonný nárok.

Co je zkrácený úvazek a pro koho je vhodný

Délku pracovní doby v ČR řeší český zákoník práce č. 262/2006 Sb., která dle paragrafu 79 činí 40 hodin týdně. U vybraných většinou fyzicky náročných povolání je to o pár hodin méně 37,5 nebo 38,75 hodin týdně (např. zaměstnanci v dolech).

Zkrácený úvazek řeší následující paragraf 80, který jej označuje termínem kratší pracovní doba. Ta může být sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě domluvy o tom, jakým způsobem konkrétně bude pracovní doba zkrácená.

Nejčastěji se využívají dva způsoby zkrácení:

  • zkrácení délky denní pracovní doby – z původních 8 hodin například na 6 nebo 4 hodiny denně,
  • nižší počet pracovních dní nebo směn – zaměstnanec pracuje 8 hodin, ale chodí do práce třeba jen 2 nebo 3 dny v týdnu.

Mzda za zkrácený úvazek je obvykle počítána jako poměrná část z výdělku za plný pracovní úvazek. Výše mzdy ale opět závisí především na vzájemné domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Na zkrácený úvazek mají nárok tři skupiny zaměstnanců

O zkrácený úvazek může požádat kdokoliv. Zaměstnavatel může a nemusí žádosti vyhovět. Zákonný nárok mají dle zákoníku práce pouze vybrané skupiny zaměstnanců. Konkrétně se jedná o těhotné ženy, zaměstnance pečující o nezletilé děti a zaměstnance pečující o závislé osoby vyžadující pomoc jiné osoby.

Těhotné ženy

Zaměstnaná žena má právo v době těhotenství požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby. Měla bý však zároveň vědět to, že se zkrácením pracovního úvazku souvisí nejen snížení mzdy, ale negativně ovlivní také výši mateřské, která je počítána z redukovaného denního základu za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou.

Zaměstnanec pečující o dítě či děti

Nárok na zkrácený úvazek mají také rodiče pečující o nezletilé děti ve věku do 15 let. Roli nehraje pohlaví, o zkrácení může zažádat, jak žena pečující o dítě, tak i muž pečující o dítě. Jedinou podmínkou je výše uvedený věk dítěte. Podstatný není zdravotní stav ani stupeň jeho samostatnosti.

Zaměstnanci pečující o závislé osoby

Třetí skupinou, která může využít zákonného nároku na zkrácený úvazek jsou zaměstnanci, kteří pečují o osoby ve stupni závislosti II, III a IV. Roli v tomto případně nehraje věk závislé osoby, nejčastěji se ale jedná o starší osoby nebo postižené děti.

Pozor na placení zákonného zdravotního pojištění

Jak těhotné ženy, tak i zaměstnanci pečující o dítě do 15 let jsou povinni doplácet si zákonné zdravotní pojištění, pokud jejich příjem ze zkráceného úvazku je nižší než zákonem stanovená minimální mzda. V takovém případě totiž zaměstnavatel odvádí na zdravotní pojištění méně než určuje zákon. Zdravotní pojištění je tedy nutné doplatit.

Zdravotní pojištění nemusí doplácet osoby, které patří do skupiny státních pojištěnců. Za ty totiž zákonné zdravotní pojištění platí stát. U osob pečujících o děti tuto podmínku splňuje rodič pečující o dítě do 10 let, který se nachází v nějakém stupni závislosti. Doplácení rovněž nemusí řešit zaměstnanci pečující o osoby ve stupni závislosti, protože ti rovněž patří mezi státní pojištěnce.


Podobné recenze