Jak vyplnit daňové přiznání


V rámci tohoto článku čtenáři dostanou rady, jak vyplnit růžové daňové přiznání řádek po řádku. Druhou možností je stáhnout si interaktivní daňové přiznání z webu www.finance.cz prostřednictvím tohoto odkazu http://www.finance.cz/download/1322-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-xls/ nebo z jakéhokoliv jiného oficiálního webu (www.penize.cz, www.mesec.cz aj.). Poslední možností je nechat si daňové přiznání zpracovat daňovým poradcem nebo si ho nechat vyplnit a podat od zaměstnavatele.

Datum, které lidi vyplňující si daňové přiznání sami zajímá, je vždy  1. dubna. Do tohoto data je nutné přiznání odevzdat na finančním úřadu. Prvním tipem týkajícím se samotného vyplňování je fakt, že poplatník vyplňuje pouze políčka s bílým podkladem (růžové jsou pro potřebu správce daně). Důležité je dbát na skutečnost, aby byl text psaný hůlkovým písmem a čitelně.Kdyby se stalo, že se poplatník nevleze s textem do připraveného okénka, musí text napsat na čistý list A4 a přiložit ho jako přílohu k přiznání. Počet listů pak bude uveden na čtvrté straně v políčku „Další přílohy výše neuvedené“.

V záhlaví formuláře Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za text „Finanční úřad pro“ napíšete zbytek názvu finančního úřadu podle místa bydliště. Do řádku č.1 napíšete daňové identifikační číslo, pokud vám bylo přiděleno, v opačném případě rodné číslo. Pokud bude přiznání odevzdáno do 1. dubna, pak zaškrtněte políčko „řádné“.

Prvním oddílem jsou „osobní údaje“. Tato část je jasná a přehledná, není zde tedy třeba nic vysvětlovat. Jediným místem, na které je nutné upozornit je řádek č.11, číslo cestovního dokladu, které se vyplní pouze v případě, že poplatník nemá trvalé bydliště na území ČR. Pokud se tak stane, v řádcích č.12 až č.18 je uvedena zahraniční adresa. Řádky č.19 až č.22 se vyplní jen pokud je adresa místa pobytu jiná v den podání daňového přiznání. Pokud poplatníci nemají trvalý pobyt v ČR a zdržují se zde více než 183 dní v roce (6 měsíců), pak vyplní řádky č.23 až č.28 (adresa, kde přebývají nejčastěji).

Po vyplnění prvního oddílu se poplatník vrhá na vyplnění přílohy č.1: výpočet dílčího základu daně. Drtivá většina OSVČ vyplňuje pouze tuto přílohu č.1, pokud nemá příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo jiného vedlejšího zdroje příjmu. V případě, že si nevedete daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví, zaškrtněte políčko „uplatňuji výdaje procentem z příjmů“. Do prvního řádku č.101 „příjmy podle paragrafu 7 zákona“ napíšete celkový roční příjem. Pokud dostáváte mzdu nebo honoráře podle smlouvy o provedení pracovní činnosti je nutné údaje získat z „potvrzení o zdanitelných příjmech“, jež na žádost obdržíte od zaměstnavatele (mnoho zaměstnavatelů si povinnost uvědomuje a vydává potvrzení automaticky). Do řádku č.102 vyplní poplatník výdaje (platí i pro paušální výdaje). Dalším vyplněným řádkem bude řádek č.104, kde je uveden rozdíl příjmů (řádek č.101) a výdajů (řádek č.102). Toto číslo se opíše i do řádku č.113 „dílčí základ daně (ztráta) z příjmu“ a především do řádku č.37 samotného daňového přiznání. Tato příloha je tak prakticky hotová, jelikož další řádky se vyplňují pouze ve specifických případech.

Po vyplnění první přílohy poplatník pokračuje oddílem druhým: dílčí základ daně, základ daně, ztráta. Řádek č.31 a č.32 slouží k uvedení součtu příjmů od zaměstnavatelů a částky, které zaměstnavatel zaplatil na odvodech za zdravotní a sociální pojištění. Řádky č.33 a č.35 vyplní pouze osoba zaměstnaná v zahraničí. Řádek č.34 je součtem řádku č.31 a č.32 snížený o řádek č.33, jde o „dílčí základ daně (ze závislé činnosti) podle paragrafu 6 zákona a přepíše se do řádku č.36. Do řádku č. 37 se opíše hodnota z řádku č.113 přílohy č.1. Řádky č.38 až č.40 jsou vyplněny pouze lidmi, jenž mají i další příjmy. V řádcích č 41 až č. 45 je nutné postupovat dle pokynů ve formuláři.

V dalších dvou oddílech, třetím a čtvrtém, se jedná o odpočitatelné položky a daň celkem. V řádcích č.46 až č.52 je možno uvést odpočitatelné položky, jež snižují základ daně. V řádku č.54 je uveden součet řádků č.46 až č.52 a v dalším řádku č. 55 je pak uveden rozdíl řádku č.45 a zmíněného řádku č.54. Následující řádek č.56 je základ daně zaokrouhlený na celé sta koruny dolů. V řádku č.57 uvedeme vypočtenou daň, která představuje 15 procent ze základu (tedy řádku č.56). Oddíl čtvrtý daň celkem, ztráta je doporučeno vyplnit přesně dle pokynů ve formuláři.

Pátým oddílem je oddíl „slevy na poplatníka, děti či manželku“ slouží k uplatnění slev. Nejčastější sleva na poplatníka se zapisuje do řádku č.64, její výše je 24 840 Kč ročně. Součet slev, tedy řádků č.64 až č.69a, poplatník uvede v řádku č. 70. V řádku následujícím č.71 odečte poplatník od řádku č.60 řádek č.70, kde jsou sečteny všechny slevy. Pokud by vyšlo záporné číslo, je nutné napsat nulu, jelikož záporná daň v ČR není.

Poslední dva oddíly šestý a sedmý jsou specifické. Šestý oddíl je určen pro poplatníky, kteří jsou povinni vyplnit dodatečné daňové přiznání a ti většinou spolupracují s daňovým poradcem. Pokud tedy odevzdáte přiznání včas finančnímu úřadu, pak si není třeba lámat hlavu. Oddíl sedmý, placení daně, se týká poplatníků, jež platí v průběhu roku zálohy. Jedná o ty, kteří vydělávají velmi vysoké částky.

V okamžiku úspěšného vyplnění zbývá vyplnit kolik je odevzdáno příloh a na kolika listech. Na závěr už jen zbývá vyplnit své osobní údaje do prohlášení o tom, že jsou uvedené údaje v tomto přiznání pravdivé a úplné, což je nutno stvrdit podpisem. Přiznání je třeba odevzdat na finanční úřad, případně jej poslat poštou. Úplně poslední oddíl se týká pouze poplatníků, kteří mají nárok na daňové bonusy.


Podobné recenze