Jak probíhá exekuční řízení?


Dne, kdy došel exekuční návrh soudnímu exekutorovi, dochází k zahájení exekučního řízení. Podle §38 EŘ musí být v exekučním návrhu uvedené náležitosti, které do něj zapracuje pověřený soudní exekutor. K exekučnímu návrhu musí být vždy přiložen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii.

Jakmile je provedena kontrola exekučního návrhu soudním exekutorem, soudní exekutor zašle soudu žádost o pověření. V případě splnění všech předpokladů stanovených zákonem, je exekutor soudem do 15 dnů pověřen. Pro osobu, která je účastníkem exekučního řízení, nutno zdůraznit, že pověření není rozhodnutím, tudíž se nedoručuje. V opačném případě, pokud nejsou předpoklady a náležitosti splněny, soud se obrátí na exekutora s žádostí o odmítnutí či zamítnutí návrhu na exekuční řízení. Soudní exekutor je tedy vázán přímo na soud.

Po úspěšném dokončení první fáze, soudní exekutor zasílá povinnému vyrozumění o zahájení exekuce, a to do 15 dnů od doručení pověření. S tímto vyrozuměním soudní exekutor doručuje také výzvu k dobrovolnému splnění povinností a kopii exekučního titulu. Od doručení těchto dokumentů běží povinnému 30 denní lhůta určená k dobrovolnému splnění povinností nebo k podání návrhu na zastavení s odkladným účinkem.

exekutor

Okamžikem doručení vyrozumění vzniká povinnému tzv. generální inhibitorium. Toto období je specifikováno zákazem nakládání s majetkem včetně nemovitostí a majetku náležícího do společného jmění manželů. Pokud existuje nepoměr vymáhané povinnosti k majetku, může soudní exekutor rozhodnout, že tzv. generální inhibitorium je vztaženo pouze k části majetku.

Po obdržení vyrozumění o zahájení exekuce, začíná samotná exekuce. Exekutor provádí úkony, které vedou k úplnému vymožení pohledávky, velmi rychle a účelně. Způsob provedení exekuce je pouze na vůli exekutora. Soudní exekutor využívá hlavně exekučního příkazu, který je popsán v exekučním řádu.

V okamžiku, kdy dojde k úplnému vymožení pohledávky, je exekuční řízení skončeno. O tomto stavu soudní exekutor vyrozumí všechny orgány a osoby, které se exekučního řízení zúčastnili. Konec může nastat také vyloučením soudního exekutora soudem, zastavením exekuce soudním exekutorem či soudem, změnou soudního exekutora nebo rozhodnutím soudu o spojení exekučních řízení.


Podobné recenze