Insolvence aneb jak se vyhnout exekuci


Hromadí se na Vás exekuční řízení a nevíte, jak to z toho ven? Blokujeme exekutor účet, mzdu, nemovitosti, ale sebral Vám i všechny věci z bytu? Možná jste slyšeli o tzv. osobním bankrotu. Ano, máme na mysli proces insolvence v podobě oddlužení či konkurzu, díky nimž se konečně zbavíte všech dluhů a začnete život opět s čistým štítem. Jaké jsou podmínky insolvence, kde si o ní můžete požádat. a jaké to může mít v konečném důsledku pro Vás výhody? To se dozvíte v následujícím článku.

Insolvenční řízení je definováno jako soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Úpadek lze prohlásit, jestliže máte vůči Vaší osobě více věřitelů (například několik bank, fyzických osob), peněžité závazky jsou více jak 30 dnů po splatnosti (zkrátka částky nehradíte více jak měsíc od data splatnosti) a tyto závazky nejste již schopni hradit. Platební neschopnost je poté stanovena jako doba, po kterou jste zastavili platby podstatné části svých peněžitých závazků, a rovněž skutečnost, ji neplníte po dobu delší než tři měsíce.

Insolvenční návrh je možné podat písemně poštou nebo datovou zprávou na adresu příslušného krajského soudu v obvodu dlužníka Ten podaný návrh ihned zveřejní na internetu v rejstříku a následně rozhodne o úpadku, případně odmítnutí nebo zamítnutí návrhu.

Pisgah_Home_Historic_District,_Highland_Park

Nejdůležitější moment pro dlužníka je podání samotného insolvenční zákona, jelikož s ním je spojen účinek vůči exekučnímu řízení dle ust. §109 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění: „výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.“ V podstatě to pro dlužníka znamená skutečnost, že soudní exekutor nemůže dražit movité věci, vyplácet peněžní prostředky, ani dále nakládat s majetkem povinného. Dle poslední judikatury ale nic nebrání soudnímu exekutorovi, aby pojímal do soupisu movité věci a rovněž je i odvážel.

Jakmile je prohlášen úpadek na dlužníka, je exekuční řízení v podstatě naprosto zamrazeno. Nejen, že soudní exekutor nevydává žádné exekuční příkazy, ale možné, aby Vám odblokoval mzdu, bankovní účty či vrátil odvezené movité věci. V rámci oddlužení poté hradíte pohledávky jednotlivých oprávněných poměrně dle splátkového kalendáře či srážek ze mzdy.

Důležitým okamžikem je ale ukončení insolvenčního řízení, neboli schválení oddlužení, jelikož v rámci vydaného usnesení je možné osvobodit dlužníka od hrazení dosud neuhrazených nebo nepřihlášených pohledávek do insolvenčního řízení. V podstatě to pro Vás znamená, že již nemusíte hradit pohledávku v rámci exekuce, ale podat návrh na zastavení exekuce. Soudní exekutor následně v plném rozsahu exekuci zastaví, a to bez nutnosti úhrady nákladů exekuce, jelikož tyto si dle posledního rozhodování soudů má přihlásit přímo do insolvenčního řízení. Pozdější vymáhání nákladů po skončení insolvenčního řízení je tak pro exekutor nemožné.

Insolvenční řízení je velkou a hojně využívanou variantou, jak se zase dostat do normálního života bez dluhů s exekutorem v zádech, ovšem je nutné přistupovat k úhradám svědomitě, jinak se dluhová past opětovně rozjede.

 


Podobné recenze