Jak funguje promlčení u půjčky?


Promlčecí doba u půjčky může v určitých případech nastat dříve než splatnost závazku a dlužná částka bude promlčena ještě dříve než nastane splatnost. Výše zmíněná věta se může zdát zvláštní a tak se níže dočtete na co si dát pozor.

Na co si dát pozor?

Dříve než splatnost může promlčení nastat u pohledávek, u kterých nebyla splatnost dopředu sjednána či určena. V takovémto případě neplatí, že k promlčení pohledávky dojde až poté, co nestane její splatnost. Věřitel totiž může dlužníka vyzvat ke splnění závazku kdykoliv, jelikož je ponecháno na jeho vůli. Z tohoto výkladu plyne, že za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí lhůty je zapotřebí považovat již den, který následuje po vzniku pohledávky.

Rizika a důsledky promlčení

Promlčecí doba je tříletá a začíná běžet dnem, kdy právo mohlo být vykonáváno poprvé, Námitku promlčení lze vznést kdykoliv v průběhu řízení a to i v odvolacím řízení. Nárok nezaniká promlčením, ovšem dochází k zásadnímu oslabení. Snižuje se totiž pravděpodobnost úspěšného dovolání se soudní ochrany a tedy přiznání a vymožení uplatňovaného nároku. Nárok z práva vyplývající se stává podmíněným. Tudíž stačí, aby dlužník vznesl námitku promlčení, a soud pak pohledávku nepřizná, tedy dlužníkovi neuloží, aby dluh zaplatil.

Dluhy se splatností určenou věřitelem se mohou promlčet dříve

Uzavřením smlouvy o půjčce přenecháváte jakožto věřitel dlužníkovi určitou věc (nejčastěji peníze) a dlužník se tak zavazuje vrátit vám po uplynutí dohodnuté doby věc stejného druhu. Pokud není doba splnění dohodnuta, pak je dlužník povinen splnit dluh první den poté, kdy o to byl požádán. Splatnost dluhu je určena dobou dle smlouvy, právního předpisu nebo rozhodnutí případně pokud tomu tak není, pak vy ji vyvoláte požádáním dlužníka o splnění. Moment splatnosti má rozhodující význam zejména pro posouzení, zda a kdy nastává počátek běhu promlčecí doby nebo počátek prodlení dlužníka.  Na rozdíl od případů, v nichž je doba plnění ponechána na vůli dlužníka, občanský zákoník výslovně neupravuje ujednání o splatnosti ponechané na vůli věřitele.  Není-li doba plnění ve smlouvě dohodnuta či jinak určena, je podle rozhodovací praxe soudů dlužník oprávněn plnit kdykoli i bez vaší výzvy a vy jste povinni takové plnění přijmout. Je tomu tak proto, že nedošlo-li k dohodě o době plnění, pak nemohla být sjednána ani ve prospěch věřitele. Je-li však podle smlouvy doba plnění ponechána na vaší vůli, pak je tím stanovena ve váš prospěch. Právo může být vykonáno poprvé, jakmile vznikne možnost podat na jeho základě žalobu. Tento okamžik nastává splatností dluhu (den, kdy měl dlužník  povinnost  poprvé splnit dluh). Tento den je pak dnem počátku běhu promlčecí doby. Můžete-li vyvolat splatnost dluhu (můžete-li požádat dlužníka o splnění dluhu), pak můžete své právo i vykonat (podat žalobu k soudu).

Jak funguje promlčení u půjčky?

Uzavřením smlouvy o půjčce přenecháváte jakožto věřitel dlužníkovi určitou věc (nejčastěji peníze) a dlužník se tak zavazuje vrátit vám po uplynutí dohodnuté doby věc stejného druhu.

Když určuje splatnost věřitel, může žádat o splacení ihned

Pokud byla splatnost dluhu dohodnuta ve prospěch věřitele (ponechána na vaší vůli), pak můžete dlužníka požádat o jeho splnění kdykoli. Za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí doby je pak třeba považovat den, který následuje po vzniku právního vztahu sjednaného na neurčitou dobu. Proto tam, kde jde o právo z časově neomezeného právního vztahu, je pro počátek běhu promlčecí doby rozhodný den následující po dni, kdy došlo ke vzniku tohoto právního vztahu. Tedy nikoli den, kdy došlo ke splatnosti dluhu. Akceptování názoru o vázanosti počátku běhu promlčecí doby na den splatnosti dluhu a nikoli na den vzniku právního vztahu, ze kterého dlužníku vznikla povinnost k plnění, by znamenalo nepřípustné posunutí počátku běhu promlčecí doby (ve zřejmém rozporu s účelem institutu promlčení) prakticky na neomezenou dobu.


Podobné recenze