Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru


 V následujícím článku bude řeč o ochraně spotřebitele, která byla zajištěna legislativou z Evropské unie. Ta přinesla do českého právního systému v zákoně o spotřebitelském úvěru oprávnění spotřebitele odstoupit od sjednané smlouvy o úvěru do 14 dní. Více informací se dozvíte na následujících řádcích, kde je ke stažení také vzor žádosti Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Možnost odstoupení od sjednané smlouvy ve 14denní lhůtě umožňuje spotřebitelům uvědomit si veškeré náklady a také povinnosti, které se s úvěrem pojí. Odstoupení není spotřebitel povinen odůvodňovat. Navíc pokud nejsou k dispozici všechny informace vymezené v příloze č. 3 k zákonu č. 145/2010 Sb., pak lhůta 14 dní začíná běžet až okamžikem, kdy je vše doloženo.

Aby mohl spotřebitel využít možnost odstoupení od smlouvy, pak je nezbytně nutné mít smlouvu uzavřenou písemně. Ústní dohody nejsou totiž v našem právním systému často dodržovány a samozřejmě není ani žádná možnost je soudně vymáhat. Ve smlouvě musí být například uveden  a) druh spotřebitelského úvěru, b) kontaktní údaje smluvních stran, c) doba trvání spotřebitelského úvěru, celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání, e) výpůjční úrokovou sazbu, f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr a další údaje uvedeny v příloze č. 3 k zákonu č. 145/2010 Sb.

V okamžiku odstoupení od smlouvy s využitím Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru (nutné vyplnit červené označený text) vzniká spotřebiteli povinnost zaplatit poskytovateli půjčky jistinu a to v maximální lhůtě 30 dní ode dne odeslání odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru. Úhradu úroků je nutno dorovnat pouze za období, ve kterém byla půjčka čerpána a případné nevratné poplatky zaplacené orgánům veřejné správy. Žádné další finanční prostředky nemohou být požadovány. Dle Zákona o spotřebitelském úvěru se jedná o odstavec (3) Došlo-li k odstoupení podle odstavce 1, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení spotřebitele od této smlouvy nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

Evropská legislativa tak přinesla nejen obyvatelům České republiky velkou možnost pro případnou změnu rozhodnutí. Ovšem i tak je nutno dodat, že obezřetnost je na místě. Vyhnete se tak případným zbytečným soudním sporům.


Podobné recenze